Det finns olika typer av ansvarsområden som föräldrarna genomför. Nedan 

beskrivs kortfattat vad de olika insatserna är och innebär. 

Arbetsinsats 

Så gott som varje dag arbetar en förälder på Kotten tillsammans med personalen. 

Arbetet sker till stor del i barngrupp, men innebär även hjälp med mellanmålet 

och ansvar för stängning. Ingen dag är dock den andra lik och flexibilitet är 

därför ett ledord under arbetsinsatsen. Varje familj genomför 12 

föräldrainsatser per år. 11 av dem är jämt fördelade över året, och den sista 

används som vid-behovs-insats. Det innebär att den till exempel kan användas 

om någon eller några från personalen vill gå på en utbildning under en 

eftermiddag. 

Planeringseftermiddagar 

Några gånger varje termin får personalen extra tid för gemensam planering av 

verksamheten. Då ansvarar istället en grupp av föräldrar för barngruppen. Varje 

familj är med på ett av dessa tillfällen per termin. 

Städdagar 

Två gånger per år träffas vi tillsammans alla familjer, både barn och vuxna och 

gör Kotten glänsande fin. Vi målar, dammtorkar, storstädar kök, räfsar löv, 

städar förråd, diskar leksaker och monterar hyllor med mera. Arbetet sker både 

ute och inne och det brukar bli en mycket trevlig dag med mat, fika och umgänge. 

 

Arbetsgrupper 

Samtliga föräldrar förväntas vara med i en arbetsgrupp, alla med olika 

ansvarsområden. Exempelvis finns innegruppen, utegruppen (ansvarar i samråd 

med personalen för inne- respektive utemiljön), trivselgruppen, schemaansvarig 

och fadderi. 

 

Styrelsen 

Styrelseledamöterna väljs av föreningens medlemmar och är de som har det 

yttersta ansvaret som arbetsgivare och för föreningens ekonomi. De står även för 

kontakten gentemot kommunen och sköter det administrativa arbetet, 

tillsammans med föreståndaren. Styrelsen har ordinarie möten en gång i månaden

och träffas regelbundet för löpande arbete.